Asistans Reyanbochaj program la bay pou yon ti tan,yon pati nan benefis pou ranplasman salè travayè kalifye ki pèdi travay yo san se pa fòt pwòp yo. Li finanse sèlman pa anplwayè yo ki peye taks federal ak pewòl eta epi li pa koute anyen pou travayè ki resevwa benefis sa yo.

Aplike Pou Benefis

Asistans Benefis Reyanbochaj, anvan li te rele Konpansasyon pou Chomaj, kapab ranpli sou entènèt itilize CONNECT.


Fè Demann pou Peman Benefis

Apre ou fin aplike pou benefis, ou bezwen fè demann peman benefis nan CONNECT chak de semen.

Ranpli yon apèl

Si yon desizyon te fè ki refize peye benefis, ou ka mande pou yon odyans administratif ki fèt pa yon abit apèl. 

Enfòmasyon sou taks

Benefis yo se revni ki taksab. Ou ka chwazi pou yo kenbe 10% sou revni chak semen yo pou kouvri taks ou sipoze peye bay IRS.

Fwòd ak peman anplis

Asistans Reyanbochaj (RA) fwod se nenpòt fo deklarasyon oswa ou fè echèk pou pataje yon reyalite materyèl, konnen ou te fè espre pou ka jwenn oswa anpeche peman benefis ki kontrè ak dispozisyon ki nan lalwa.

Peman anplis yo ki pa konsidere kòm fwòd se rezilta de sipèvizyon, enkonpreyansyon, erè teknik, redetèminasyon, nouvo desizyon, apèl desizyon, lòd RAAC, desizyon tribunal yo oswa lòt sikonstans modere.

Repeye Peman Anplis

Peman anplis ki pa te refere bay yon ajans koleksyon yo ka repeye bay depatman an pa chèk / money order oswa pa kat kredi.

Kesyon Moun poze souvan (FAQs) pou Demandè

Yon koleksyon de kesyon yo pi souvan mande pou ede ak gide ou nan pwogram Asistans Reyanbochaj la.

 


RESOUS

Li pa nesesè pou itilize zanmi oswa manm fanmi pou sèvis entèprèt. DEO bay asistans a moun ki pa pale anglè kòm lang prensipal yo e moun ki gen kapasite limite pou li, pale, ekri oswa konprann anglè. Nou bay asistans tou a moun ki gen lòt rezon ki fè yo pa kapab depoze yon reklamasyon. Pou pale ak yon ajan ki pale Kreyòl oubyen Panyòl oubyen pou itilize sèvis tradiksyon an, rele Sant kontak la nan: 800-204-2418.

Moun ki bezwen asistans pou depoze yon reklamasyon sou entènèt poutèt rezon legal, pa pa gen konesans òdinatè, baryè lang oubyen andikap kapab rele: 800.681.8102.

Translation Services   Services de traduction   Servicios de traducción   Servizi di traduzione   Übersetzungsdienst   Транслатион Сервицес   Prevoditeljske usluge   Sèvis tradiksyon   翻譯服務   翻译服务   翻訳サービス   Dịch vụ dịch thuật   خدمات الترجمة   خدمات ترجمه   Службы перевода

Enpòtan Mesaj

Peryòd Asistans Chomaj Dezas (DUA) pou Siklòn Irma a te fini 17 Mas 2018. Dènye semèn peyab pou DUA la se semèn 17 Mas 2018, kèlkeswa rès balans DUA ki afiche a.

Pou plis asistans, tanpri rele: 1-800-204-2418

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-800-204-2418

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-800-342-9909

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel