Pwogram Espesyal Asistans Reyanbochaj

Enfòmasyon ki ekri pi ba a bay deskripsyon pwogram ak sèvis Konpansasyon DEO ofri pou moun ki nan chomaj (DEO Unemployment Compensation).

Asistans chomaj poutèt dezas

Si w travay oswa si w rete nan yon zòn otorite yo deklare ofisyèlman zòn dezas epi ou nan chomaj poutèt dezas la, li posib pou kalifye pou resevwa Benefis konpansasyon chomaj (Unemployment Compensation Benefits) oubyen Asistans pou moun ki nan chomaj poutèt dezas (Disaster Unemployment Assistance).

Enfòmasyon sou Plan Konpansasyon Akoutèm (Short Time Compensation Information)

Konpansasyon akoutèm se yon pwogram rekalmasyon espesyal ki peye benefis pasyèl bay gwoup anplwaye ki vin gen mwens lè travay. Anplwayè yo (konpayi yo) ka chwazi pou yo patisipe nan pwogram sa a defason pou yo pa pèdi bon anplwaye yo, alòs anplwayè yo (konpayi yo) ka redui kantite èdtan yon gwoup anplwaye olye pou yo deside leyòf anplwaye yo tanporèman

Konpansasyon Chomaj pou Ansyen Manm Sèvis Militè (Unemployment Compensation for Ex-Service Members)

Pwogram Konpansasyon chomaj pou Ansyen Manm Sèvis Militè (UCX) bay ansyen anplwaye militè benefis depi yo kalifye. Ansyen manm Administrasyon Nasyonal Oseyanografik ak Atmosferik (National Oceanographic and Atmospheric Administration) ak ansyen manm Kò Komisyon Sèvis Sante Piblik tou (U.S. Public Health Services Commissioned Corps) kapab benefisye de pwogram UCX la.

Si w te nan yon branch militè Ozetazini a plen tan epi kounye a ou nan chomaj, gen posibilite pou kalifye pou resevwa benefis. Se ajans Sekirite Travay leta yo (state's Employment Security agencies) ki peye konpansasyon pwogram UCX la konfòmeman ak antant ki te fèt ant eta yo ak Sekretèri Travay Etazini (U.S. Secretary of Labor). Si pou yo pran reklaramasyon yo, fòk se dapre Lalwa ak Règilasyon sou Chomaj Florida (Florida Unemployment Law and Regulations).

Si w panse w kalifye, ou ka soumèt yon reklamasyon atravè

Florida Internet Claims Filing System (CONNECT) (Sistèm pou soumèt reklamasyon pa entènèt nan Florida)

Konpansasyon Chomaj pou Anplwaye Federal ki se Sivil (Unemployment Compensation for Federal Civilian Employees)

Pwogram sa a peye benefis pou asistans chomaj (reemployment benefits) bay ansyen anplwaye federal ki se sivil. Se ajans sekirite travay leta yo (state's Employment Security agencies) ki peye konpansasyon ki sou pwogram Konpansasyon Chomaj pou Anplwaye Federal ki se Sivil (Compensation program to Federal Civilian Employees) konfòmeman ak antant ki te fèt ant eta yo ak Sekretèri Travay Etazini (U.S. Secretary of Labor).

Si w panse w kalifye, ou ka soumèt yon reklamasyon atravè Florida Internet Claims Filing System (CONNECT) (Sistèm pou soumèt reklamasyon pa entènèt nan Florida)

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-800-204-2418

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-800-342-9909

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel